top of page
Search
  • אביטל מרמלשטיין

חיים


בהינתן התנאים המתאימים, פריחה וחיים מתממשים בתצורות ובמקומות יצירתיים, מרגשים ומקוריים.

בהנתן המצע הראוי, ניכרת נביעה מחודשת של חיים. פיזיים כרגשיים.

#צמיחה #מצע #התפתחות #טיפולנפשי #פסיכותרפיה

8 views0 comments
bottom of page