top of page
Search
  • אביטל מרמלשטיין

חד פעמיות


יש דברים שהידיעה הפורמלית של קיומם אינה פוגעת בחד פעמיות של המפגש איתם:

מפעים, מרגש, מרחיב את הלב ומעמיק את הנשימה כל פעם מחדש.

#מפגש #חדפעמיות

9 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page