top of page
Search
  • אביטל מרמלשטיין

נקודת מבט


לפעמים כל מה שצריך הוא לשנות את נקודת המבט.

או אז נפרש בפנינו עולם שלם של אפשרויות וכיוונים שנסתרו מעינינו עד כה.

אפשרויות וכיוונים שמעוררים מחדש תקווה, משאלות, הנעה ותשוקה.

לפעמים כל מה שצריך הוא אחר שיסייע לנו לחולל את השינוי הנדרש בנקודת המבט.

#נקודתמבט #שינוי #אחר #תקווה #טיפולנפשי #פסיכותרפיה

12 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page