top of page
Search
  • אביטל מרמלשטיין

נקודת מבט


לפעמים כל מה שצריך הוא לשנות את נקודת המבט.

או אז נפרש בפנינו עולם שלם של אפשרויות וכיוונים שנסתרו מעינינו עד כה.

אפשרויות וכיוונים שמעוררים מחדש תקווה, משאלות, הנעה ותשוקה.

לפעמים כל מה שצריך הוא אחר שיסייע לנו לחולל את השינוי הנדרש בנקודת המבט.

12 views0 comments
bottom of page