top of page
Search
  • אביטל מרמלשטיין

כיף


׳היה כיף׳ כך תארה את יומה הראשון במסגרת חדשה, מקץ תקופה ארוכה של הסתגרות עקב מתקפות אכזריות רצופות של עולמה הפנימי. ׳היה כיף׳ כך אמרה והותירה אותי שוב נפעמת מכוחות היצירה וההתפתחות המתפרצים ומנווטים מחדש בנתיבי החיים, כשכל שדרוש להם הוא מצע מתאים. ׳היה כיף׳

כך אמרה ומלאה אותי ברגשות תודה עמוקים על הזכות שניתנה לי לצפות בנס הזה שוב ושוב ושוב.

#צמיחה #התפתחות #מצע #טיפולנפשי #פסיכותרפיה

10 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page