top of page
Search
  • אביטל מרמלשטיין

התהוות


לפעמים זה לוקח הרבה מאוד זמן...לעיתים מדובר בשבועות, חודשים או שנים. בתקופות ארוכות המאופיינות בטשטוש, בניתוק, בדיס - אוריינטציה, בתחושות אובדן משמעות ובהעדר כל קשר עם הגרעין הפנימי. ואז, במה שנדמה לעיתים כרגע אחד, מתוך הערפל והבלבול נולדות הארה ובהירות מאוד ברורה לגבי מה שנכון, נחוץ ומדויק לעצמי המתהווה והמגיח אל העולם.

#התהוות #ניתוק #דיסוציאציה #דפרסונליזציה #דראליזציה #עצמי

9 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page