top of page
Search
  • אביטל מרמלשטיין

התהוות


לפעמים זה לוקח הרבה מאוד זמן...לעיתים מדובר בשבועות, חודשים או שנים. בתקופות ארוכות המאופיינות בטשטוש, בניתוק, בדיס - אוריינטציה, בתחושות אובדן משמעות ובהעדר כל קשר עם הגרעין הפנימי. ואז, במה שנדמה לעיתים כרגע אחד, מתוך הערפל והבלבול נולדות הארה ובהירות מאוד ברורה לגבי מה שנכון, נחוץ ומדויק לעצמי המתהווה והמגיח אל העולם.

9 views0 comments
bottom of page