top of page
Search
  • אביטל מרמלשטיין

גוף


מרכבה הנושאת אותנו בעולם. אוסף של מגוון החוויות האנושיות. מיכל לרגעי חסד, נחת ואושר מהולים בכאבים, אכזבות ואובדנים. מאגר זיכרונות. לוח רישום של שריטות, חבורות ופצעים. מצע לצמיחה ולהתחדשות של תאים ואיברים. שער לחיבור רגשי. כלי לביטוי עצמי. משאב לתקשורת בינאישית. ראי ליחס של הפרט כלפי עצמו, האחר והעולם. פוטנציאל לקרקוע. הזמנה לתנועה פיזית שמניעה עמה גם את הפסיכה. אפשרות להתמרה של מצבים רגשיים. הזדמנות לחריגה מעבר לאזורי הנוחות ולשינוי דפוסים כובלים ומזיקים. ומעל ומעבר לכל אלה - הזמנה לבדוק האם אנחנו מנצלים את מלוא הפוטנציאל ומגוון האפשרויות הגלומות בו.

12 views0 comments
bottom of page