top of page
Search
  • אביטל מרמלשטיין

זרימה


ואפשר להתחיל להרגיש את סגולתה המרפאת של הזרימה, את האפשרות להתנקות, להיטהר, לשטוף משקעים מיותרים, ולהיפתח לקליטה של חומרי הזנה טריים ורעננים.

בחוץ וגם בפנים.

5 views0 comments
bottom of page