top of page
Search
  • אביטל מרמלשטיין

פגיעות


כמה חשופים, עירומים ופגיעים מותירים אותנו לפעמים התנאים הסביבתיים.

ואולם לנו, בניגוד לצמחים - שאין להם אלא להמתין עד שישתנו התנאים בעקבות חילופי העונות,

נתונה האפשרות לחפש ולשנות באופן אקטיבי את הסביבה בה אנו נטועים.

4 views0 comments
bottom of page