top of page
Search
  • אביטל מרמלשטיין

מפגש


מי יבוא? מה יביא עימו? במה נשרה היום? באלו אופנים השתנה מאז פגישתנו הקודמת? באלו אופנים הותמרתי אני? כי אין גורם בעל השפעה גדולה ומשמעותית על מצבו של הפרט מזו הטמונה במפגש בינאישי.

#מפגש #טיפולנפשי #פסיכותרפיה

14 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page