top of page
Search
  • אביטל מרמלשטיין

מפגש


מי יבוא? מה יביא עימו? במה נשרה היום? באלו אופנים השתנה מאז פגישתנו הקודמת? באלו אופנים הותמרתי אני? כי אין גורם בעל השפעה גדולה ומשמעותית על מצבו של הפרט מזו הטמונה במפגש בינאישי.

14 views0 comments
bottom of page