top of page
Search
  • אביטל מרמלשטיין

תקווה


לפעמים כל מה שנדרש עבור מי שנחבל וכואב את פצעי העבר ואת שריטותיו הוא מישהו שיחזיק עבורו את התקווה שאפשר וראוי שיהיה אחרת.

וכשזו מופקדת בידי האחר, אט אט מתגלים המשאבים הנדרשים על מנת לחרוג מדפוסים שאינם משרתים ולמצוא נתיבי חיים חדשים ויצירתיים.

#תקווה #טראומה #טראומהמורכבת #טיפולנפשי #פסיכותרפיה

5 views0 comments
bottom of page