top of page
Search
  • אביטל מרמלשטיין

צלקת


צלקת.

הרבה יותר מעניינת מעור חלק.

שטחית או עמוקה,

חולפת או נצחית, נטמעת ברקע או בולטת,

בעיקר משתנה...

מספרת סיפור.

מהווה עדות לכך שחיינו, שעברו עלינו דברים, שהתחככנו בבריכת הקיום האנושי, על מנעמיו ועל חולייו.

מדגישה את היחודיות שבנו. החיים לא הותירו על אף אחד אחר את סימן ההיכר המסוים הזה.

מזכירה לאחר את אנושיותנו.

קוראת לו לנהוג בנו ברגישות.

13 views0 comments
bottom of page