top of page
Search
  • אביטל מרמלשטיין

יחסים


במרחק נגיעה או במפלסים שונים;

בטווח המבט או מחוץ לשדה הראיה;

חולקים השקפות עולם דומות או מציגים נקודות מבט משלימות על החיים;

חווים הזדהות המאוימת מכל רמז לשונות או מקבלים בברכה את ההעשרה הטמונה באינדיבידואליות ובנפרדות;

ואולי בעיקר נעים על פני הרצפים:

נפגשים כדי להיפרד, נפרדים רק על מנת לשוב ולהיפגש;

מכוונים ומתכווננים, פעם אחר פעם מחדש, במטרה למצוא את המרחק הנכון לרגע היחודי הזה.

4 views0 comments
bottom of page