top of page
Search
  • אביטל מרמלשטיין

אני


יש הזדמנויות בחיים שמזמינות עצירה בצד הדרך והתבוננות: מי אני? איך התהוותי לכדי מי שאני? מהן ההשפעות הדומיננטיות בחיי? מי משמעותי בנוכחותו עבורי? מהי הדרך המסקרנת והמעניינת להמשיך בה?

ופעמים אחרות, בהן החוויה האשלייתית של ה׳אני׳ נמסה ונמהלת לתוך קיום אחדותי, ובכך מיתרת כל עיסוק בהגדרות והבחנות.

#אני #אחדות

5 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page