top of page
Search
  • אביטל מרמלשטיין

קפה


חלש / חזק בהיר / כהה מתקתק / מר שלה / שלו למה אתם מתכוונים כשאתם אומרים ׳קפה׳? למה אתם מתכוונים כשאתם אומרים? כמה מתעתעות יכולות להיות מילים;

מקפלות בתוכן הנחה סמויה שפרשנותן אוניברסלית.

ועם זאת, בפועל - נושאות פעמים רבות משמעויות יחודיות, מושפעות מהמטען הסובייקטיבי של כל אחד מאיתנו, ועל כן מהוות, לא פעם, מקור לאי הבנות, לאכזבות, לעלבונות. אז למה אתם מתכוונים כשאתם אומרים?

#מילים #פרשנות #יחודיות #סובייקטיביות

10 views0 comments
bottom of page