Search
  • אביטל מרמלשטיין

שרשרת המזון


ראשיתה של הדאגה לאחר והטיפול בו הינה בדאגה לעצמנו.

פרח שלא יוזן לא יוכל לאורך זמן להזין דבורים.

יכולתו של הורה להענות לצרכי ילדיו נפגעת בהעדר הקשבה ומענה לצרכיו שלו.

אנרגיה הזורמת רק בכיוון אחד, החוצה - סופה לדעוך ולהתכלות.

לעולם לא מאוחר לבדוק מה נדרש על מנת לאמץ רעיון זה ולתת לו מקום ביחסי הגומלין עם הסביבה.

#הזנה #הורות #צרכים

11 views0 comments

Recent Posts

See All