top of page
Search
  • אביטל מרמלשטיין

חירות


׳שלח את עמי׳ אמר משה לפרעה. וכך החל מסעם הארוך, ארוך מאוד של בני ישראל. ארוך, כי לא פרעה הוא שעמד בינם לבין החופש, אלא עולמם הפנימי - על עברם הטראומטי, הפנמתם את עצמם כעבדים ותפיסותיהם לגבי המרחב שהם רשאים לתפוס, החלומות שהם ראויים לחלום, החיים שהם זכאים לחיות... הכבלים המגבילים את חיינו אף הם לעולם פנימיים.

חג החירות מהווה הזדמנות טובה לזיהוים ולבחינה מחודשת של העמדה וההתמקמות ביחס אליהם.

#חירות #טראומה #חופש #טראומהמורכבת #טיפולנפשי #פסיכותרפיה

9 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page