top of page
Search
  • אביטל מרמלשטיין

החלמה


החלמה מפוסט טראומה כרוכה, בראש ובראשונה, בהסכמה. הסכמה להפריד בין העבר לבין ההווה; הסכמה לחדול מהשחזורים הכפויים;

הסכמה לשים גבול וסוף לחודרנות העיקשת של ׳אז ושם׳ ל׳כאן ועכשיו׳.

הסכמה לאמץ עמדה של פתיחות ולהעמד מחדש עם הפנים לעולם - בלב פתוח וידיים פרושות, מושטות לקלוט את כל שהיקום יזמן, תוך מוכנות ליצור את התבשיל הייחודי לכד המסוים הזה.

9 views0 comments
bottom of page