top of page
Search
  • אביטל מרמלשטיין

קורות חיים


לאור הזדמנות לשינוי ולהתחדשות (תמיד אפשר למצוא סיבות ונסיבות חיצוניות), ונוכח הבשלה של תהליכים פנימיים מתמשכים,

מוצאת את עצמי מסדרת. עוברת על חפצים וחומרים שנאספו לאורך שנים ותקופות, חלקם חדשים יחסית; אחרים ותיקים - בוגרי תהליכי מיון וסידור קודמים.

אוספת אל כף ידי בעדינות ובכבוד המתחייבים במגע עם אוצרות בלומים; מעבירה זה אחר זה במסננת העכשווית; מחליטה מה נחוץ וישמר לפחות עד המיון הבא, ומה סיים את תפקידו בצומת הנוכחי ואינו נחוץ לי יותר. פוגשת את עצמי בתצורות קודמות באמצעות מגוון מופעים מאפיינים: אנשים, מסגרות, עולמות תוכן, תחומי עניין, עיסוקים, חוויות, פרויקטים רעיוניים ומעשיים.

מאמצת נקודות מבט חדשות.

קשובה לתובנות המפציעות.

מעדכנת תפיסות ואמונות.

מדמיינת המשכים עתידיים.

מפנה מקום לבאות.

טווה מחדש את הרצף של הקורות.

מסדרת. יודעת שהנסיבות החיצוניות מהוות מסגרת לעבודה פנימית משמעותית.

11 views0 comments
bottom of page