top of page
Search
  • אביטל מרמלשטיין

טביעות אצבעות


בכל מפגש בינאישי, ארוך ומתמשך או מקרי וחולף ככל שיהיה, טמון פוטנציאל להטבעה.

הטבעה שקשורה לא רק למאמץ מכוון להשפיע, אלא למבנה הפנימי העמוק של העצמי המתהווה.

מעניין לעצור ולתהות לעיתים: היכן ניכרות טביעות אצבעותיכם? טביעות אצבעותיו של מי ניכרות בחייכם?

3 views0 comments
bottom of page