top of page
Search
  • אביטל מרמלשטיין

עניינים שבלב


לתוך מקבץ פגישות שעניינן כובד החיים, אתגריהם, וקשייהם, השתחלה אחת מרעננת עם מתבגרת מאוהבת.

תזכורת מופלאה לרווח המובטח למי שזוכר לנהוג בתום, בפשטות ובכנות בענייני הלב. ולמעשה, בהיבטי החיים כולם...

8 views0 comments
bottom of page