top of page
Search
  • אביטל מרמלשטיין

עניינים שבלב


לתוך מקבץ פגישות שעניינן כובד החיים, אתגריהם, וקשייהם, השתחלה אחת מרעננת עם מתבגרת מאוהבת.

תזכורת מופלאה לרווח המובטח למי שזוכר לנהוג בתום, בפשטות ובכנות בענייני הלב. ולמעשה, בהיבטי החיים כולם...

#כנות #תום #אהבה #יחסים

8 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page