top of page
Search
  • אביטל מרמלשטיין

חמלה


נקרתה בדרכי,

כהזדמנות מופלאה להזכירנו שגם מופעים שאינסטנקטיבית מעוררים דחיה וגועל ראויים לחמלה.

כי חמלה ואמפתיה הן שהופכות צפרדעים מכוערות לנסיכים יפי תואר.

וככל שמתרבות ההתמרות הקטנות האלה בחיי היומיום,

כך הופך העולם למקום ראוי וטוב יותר.

#אמפתיה #חמלה

6 views0 comments
bottom of page