top of page
Search
  • אביטל מרמלשטיין

הקשבה פנימית


הצעד הראשון במסע להיטיב עם עצמנו הינו הקשבה פנימית המכוונת לדייק את זיהוי הצרכים. למצטייני התרגול מובטחת יכולת משופרת לנתב את עצמם לסביבות בעלות פוטנציאל וסיכויים טובים הרבה יותר לקבלת מענים מותאמים.

#צרכים #הקשבה #מענים

4 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page