top of page
Search
  • אביטל מרמלשטיין

חסד


גם בעיר סואנת והומה, עמוסת בניינים אפורים, כבישים פקוקים, ושאון החיים, אפשר לפגוש מראות משובבי נפש ומרחיבי לב.

גם בימים עמוסים,

מכאיבים,

מתסכלים,

מאכזבים,

מאתגרים,

אפשר למצוא רגעי חסד ולהניח להם לרווח מבפנים.

9 views0 comments
bottom of page