Search
  • אביטל מרמלשטיין

מלאות


חוויית מלאות קבועה, יציבה, מחזורית וצפויה, מאפשרת להתבונן בשלווה יחסית גם בימי החסר.

פינת טבע מנחמת, מקום בטוח, חפץ בעל ערך רגשי, מוזיקה, תנועה, מלאכת יד, אחר משמעותי ממשי או מופנם יכולים כולם לשמש לכינון חוויית מלאות שכזו. וגם מפגש עם אחר קבוע, במקום קבוע, בשעה קבועה...

כפי שמתאפשר בטיפול נפשי לדוגמה.

#מלאות #חסר #טיפולנפשי

7 views0 comments

Recent Posts

See All

אתר הבית של אביטל מרמלשטיין.  עובדת סוציאלית קלינית, פסיכותרפיסטית, קלינאית טראומה ומדריכה


פסיכותרפיה, טיפול נפשי, הדרכת אנשי מקצוע וצוותים טיפוליים 

054-7417174        avital.mer@gmail.com    כפר סבא

© אביטל מרמלשטיין