top of page
Search
  • אביטל מרמלשטיין

שנה חדשה


שנה טובה וברוכה:

במרחב נפשי להיות ולהתהוות.

ביכולת להשיל את המיותר והלא נחוץ ולהותירו מאחור.

באומץ לחשב מסלול מחדש לכשהנוכחי מתגלה ככזה שאינו מותאם דיו לצרכים.

בנכונות לחשוב אחרת ולצעוד בדרכים חדשות.

בהעזה לחלום. בגדול. בדיוק את מה שרצוי ונחשק.

באפשרות לקבל ולהיות עם מה שיש ומתהווה.

ביצירתיות ובגמישות במחשבה ובעשייה. במפגש אמפתי, חומל וכן עם האחר.

בזיהוי, במציאה וביצירה של סביבה שהשרייה בה מוציאה מהעצמי את המיטב.

31 views0 comments
bottom of page