top of page
Search
  • אביטל מרמלשטיין

סליחה


ולעצמך, סלחת?

לא למי שפגע, עם או ללא כוונה;

לא למי שהבין, חזר בו, לקח אחריות והתנצל;

לא למי שביקש את סליחתך מבלי שהבין בכלל מה עשה;

לא למי שסלחת לו עוד בטרם כעסת.

לעצמך.

סלחת?

על מי שהיית;

על מה שעשית;

על מי שהינך;

על מה שאינך;

על תקופות בהן דרגות חופש הבחירה שלך היו מצומצמות להחריד ונאלצת לבחור בין הגרוע לבין הגרוע פחות;

על כך שגם היום, למרות מאמציך הרבים, את עדיין נזרקת לעיתים לדפוסים הישנים.

לעצמך.

כי גם לך מגיעה סליחה.

סליחה וחמלה.

לעצמך.

סליחה.

וחמלה.

לעצמך.

21 views0 comments
bottom of page