Search
  • אביטל מרמלשטיין

ארעיות


ירח.

אין כמו גרם השמים הזה להזכירנו את המתח שבין ארעיות לקביעות;

מלאות וריקות;

שלמות וחסר;

התחלה וסוף;

לידה ומוות;

גאות ושפל;

ירח.

אין כמו גרם השמים הזה להזכירנו שהכל חולף - לרע ולטוב;

והכל ניתן לצפיה ולחזרה בהנתן פרספקטיבה רחבה דיה.

#מחזוריות #נחמה #חסר #ארעיות #זמניות #חלופיות

3 views0 comments

Recent Posts

See All