top of page
Search
  • אביטל מרמלשטיין

נשימה


שאיפה שמכניסה פנימה את כל החומרים החיוניים להזנת הגופנפש, נשיפה שמאפשרת לפנות מתוכם את כל אשר אינו נחוץ עוד ומיותר, וביניהן הולך ונפרש מרחב החיים כולו.

#נשימה #גופנפש #חיים

0 views0 comments
bottom of page