top of page
Search
  • אביטל מרמלשטיין

לשים את הלב


לשים את הלב.

החל מרגע היקיצה בבוקר.

איך היתה הנשימה הראשונה אליה התעוררת: שטוחה או עמוקה? קצרה או ארוכה? מלאה או חסרה? איך נפקחו העיניים: באחת? בהדרגה? בקלות? בקושי? מה היתה התחושה הפיזית הראשונה שמילאה את הגוף? איזה רגש מילא את המיכל? ובאיזו עוצמה?

מהי המחשבה הראשונה שחלפה בראש? מי הראשון שפנה אליך? באיזה טון? איזו חוויה התעוררה בעקבות האינטראקציה? אל מי פנית ביוזמתך? מתוך איזו עמדה? מה עוררה התגובה? איך יצאת מהבית אל העולם? עם אלו תחושות; רגשות; מחשבות; משאלות; תקוות?

מה חיכה לך על שמשת הרכב? באיזה גוון זה צבע את היום? לשים את הלב. להיות נוכח.

לשים את הלב החל מרגע היקיצה בבוקר. בכל בוקר.

לשים את הלב גם לרגעים בהם תשומת הלב אבדה.

6 views0 comments
bottom of page