top of page

נשים, גברים ומה שביניהם  - מחשבות ואיחולים ליום האישה הבינלאומי
 

יום האישה הבינלאומי מהווה מועד שנוי במחלוקת ומעורר רגשות מעורבים. מחד, זו הזדמנות לבחון את מעמדן של הנשים ואת הישגיהן -  להביט על הדרך המשמעותית שנעשתה ולהעריך את מקטע הדרך שעוד נותר, על האתגרים והמהמורות שהוא טומן בחובו.


מאידך, נדמה שעצם קיומו של יום המבחין בין אנשים בהתבסס על מגדר עלול לחזק את הפערים בין המינים ולהנציח אותם. בנוסף, מן הראוי שהמודעות והעשייה לקידום האג'נדה העומדת בבסיסו של יום זה תופנמנה ותתבטאנה ברמה היומיומית ולא תידרשנה לתאריך מסוים על גבי לוח השנה.

לצד ציון ההישגים והערכתם והאיחולים המקובלים לשיפור מעמד הנשים וזכויותיהן, ברצוני לאחל לכולם – בין אם נשים או גברים מספר איחולים נוספים:
 
בראש ובראשונה – שיתקרב ויגיע היום בו לא נזדקק עוד ליום האישה ושהישגיו של הפרט יוערכו ויצוינו ללא קשר למינו.

איחול נוסף הוא המשאלה שהמטוטלת שנדרשו הנשים למשוך לקצה המשרעת שלה על מנת ליצור שינוי בנסיבות חייהן העגומות תקטין את תנודותיה ותתאזן באופן שיאפשר לנשים ליהנות מיתרונות השינוי שהשיגו תוך מזעור ההשלכות הבעייתיות שלו.

לנשים באשר הן אני מאחלת לשוב ולהתחבר לנשיותן, להכיר ביתרונותיה ולהשכיל לשלב בין רוך, עדינות ורגישות לבין עצמאות, ביטחון ועוצמה מבלי שהראשונים יבטלו את האחרונים או להיפך. עוד אבקש עבורן לגלות פתיחות כלפי המחשבה שגם אם הן יכולות להגיע לאותם תוצאות והישגים כאלה של הגברים, מותר להן לעשות זאת אחרת – בדרכן שלהן. לאלה מביניהן שתאמצנה מחשבה זו, אאחל יצירתיות במימושה.

דבר נוסף שאאחל לנשים הוא להשכין שלום עם גופן: להקשיב לו, להתייחס לצרכיו, להזין אותו ולחדול מהביקורתיות וחוסר שביעות הרצון במקרה הטוב וההתעללות האקטיבית במקרה הגרוע המאפיינים את יחסן של נשים כה רבות כלפי גופן. או אז תוכלנה הנשים לזכות מחדש בתבונה הנשית הנובעת מחיבור הגופנפש ולהשתמש בה כקריאת כיוון למה שנכון וטוב עבורן.

וגם לגברים מגיעים אי אלו איחולים: בראש ובראשונה המשאלה שיוכלו לפרגן לנשים על הזכויות וההישגים ברוחב לב המחייב ידיעה וביטחון שאלו לא באים על חשבונם או מושגים בהתבסס על פגיעה בהם. עוד אבקש עבורם שיוכלו לשוב ולחוש ביטחון בכך שיש להם מה להציע לנשים (ויש הרבה!) כמו גם בתחושה שלמרות השינויים מרחיקי הלכת שעברו הנשים, שאחת התוצאות שלהם היא הפחתת התלות הקונקרטית של נשים בגברים, הן עדיין זקוקות להם ברמה המהותית והעמוקה ליצירת אחד שלם, הגדול מסך חלקיו ומאפשר ביטוי של החלקים הנשיים והגבריים של כל אחד מבני הזוג ללא קשר למבנה האנטומי והפיזיולוגי שלו.

ולנשים וגברים כאחד אאחל שהמגמות האלה של איזון וייצוב יחלו מהר ככל האפשר על מנת להשיב על כנה את ההרמוניה שהופרה ולקצר את מסעו של דור המדבר.

bottom of page