top of page
Search
  • אביטל מרמלשטיין

נסיבות חיים


נסיבות חיים מסוימות עלולות להפוך את הקצוות שלנו למחודדים.

שינוי הנסיבות, החל מהמבט המתבונן בנו וכלה בשינוי האויר והאווירה אותם אנו נושמים, עשוי לאפשר לנו לחוות היבטים שונים של הווייתנו. אין מדובר בשינוי המתרחש כבמטה קסם אך ורק מעצם המעבר לסביבה חדשה. מי שמצפה לכך, עלול לגלות לאכזבתו שהדפוסים והחוויות שנושא איתו צפים ומשתחזרים גם בסביבה נורמטיבית ובריאה. יחד עם זאת, הפנמה הדרגתית של סביבה מטיבה מאפשרת התבוננות והפרדה בין ׳שם ואז׳ ו׳כאן ועכשיו׳ ועמה - החלצות מהתופת ועיבודה.

26 views0 comments
bottom of page