top of page
Search
  • אביטל מרמלשטיין

התנועה לעבר האחר


נערה (מדהימה) מציבה לעצמה מטרה לשנה הקרובה: ׳להשפיע על חיים של מישהו אחר. כמו שאת השפעת על חיי׳.

הנטייה להיטיב עם האחר והתנועה לעברו טבועה בנו עוד מראשית הווייתנו. נסיבות חיים מחמירות המאלצות מעבר למצב הישרדות עלולות לגרום להכחדתה לכאורה. לכאורה ובאופן זמני.

וזאת, אך ורק על מנת לשוב להתגלות מחדש, לנבוע ולהשתקם באופן ספונטני נוכח כינון סביבה שונה.

6 views0 comments
bottom of page